Publikationer

Presskontakt


David Aversten / Executive Partner
Direkttelefon: +46 8 677 54 00
Mobiltelefon: +46 709 25 25 19
E-postadress: david.aversten@delphi.se

Här kan ni hitta artiklar som våra jurister löpande skriver i olika branschtidningar.

Aktuellt

 • Tänk på konsultansvaret, Byggfakta nr 8, december 2017

  2017-12-14

  Tekniska konsulter har ofta nyckelroller i byggprojekt. De tar fram handlingar och gör utredningar som kan ha avgörande betydelse för slutproduktens utformning. Därmed är konsulterna också exponerade för stor risk. En felberäkning kan få stora konsekvenser och leda till betydande skadeståndsanspråk från beställaren. 

  Artikeln är skriven av Associate Daniel Orrö.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Fastighetsägarens ansvar för hyresgästers förvaring av avfall

  2018-06-12

  Miljölagstiftningen utgår från att det är den som utövar en viss verksamhet som ansvarar för miljökonsekvenser av denna verksamhet, t ex förvaring av farligt avfall. Ibland kan det dock vara svårt att fastställa vilken av de som utövar verksamhet på en fastighet som ligger bakom att farligt avfall lagras på denna fastighet.

  Artikeln är skriven av Counsel/Advokat Marita Gröndahl. Läs hela artikeln via länk till PDF.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Rättsliga tvister och GDPR

  2018-06-12

  Det har alltid varit ett bekymmer för företag som varit involverade i rättsliga tvister när företaget inte har haft dokumentation av betydelse för tvisten bevarad eller inte har haft sådan dokumentation bevarad på ett hanterligt och överskådligt sätt. Bristfällig dokumentation leder till ökad risk för att parten inte i domstol kan bevisa de omständigheter som är av betydelse för att vinna målet. Det leder också regelmässigt till onödigt höga rättegångskostnader i form av kostnader för att eftersöka och skapa ordning i den dokumentation som är bevarad.

  Artikeln är skriven av Counsel/Advokat Marita Gröndahl. Läs hela artikeln via länk till PDF.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Art Law Sweden 2018

  2018-06-11

 • Skadestånd för avgrävd ledning, Byggfakta nr 3, april 2018

  2018-04-06

  Vid schaktningsarbeten är det inte helt ovanligt att ledningar i marken skadas, trots att det finns relativt enkla sätt att ta reda på var eventuella ledningar går. Det är inte alltid självklart vem som ansvarar för skadan gentemot ledningsägaren skriver Daniel Orrö i Byggfakta nummer 3 2018.

   

   

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Interimistiska beslut i HFD kan vara ett minne blott, Upphandling24 april 2018

  2018-04-06

  Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, sätter ner foten angående interimistiska beslut och påminner om betydelsen av att se till allmänintresset vid skadeavvägningen. Tomas Eliasson och My Becher, Advokatfirman Delphi, reflekterar över ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen.

   

  Läs hela artikeln här >>>

  Stäng
 • När lika situationer kräver olika behandlingar, Upphandling24 mars 2018

  2018-04-06

  Tomas Eliasson och My Becher, Advokatfirman Delphi, refererar en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen som behandlar när det är sakligt motiverat med att behandla utländska leverantörer olika.

   

  Läs hela artikeln här >>>

  Stäng
 • Fastighetsjuristen svarar, Lokalnytt nr 3 2018

  2018-03-28

  Artikel skriven av associate Anton Melander.

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Extern finansiering av tvister och riskavtal, Ny juridik 1:18 2018

  2018-03-23

  Extern finansiering av tvister blir vanligare, särskilt inom ramen för internationella skiljeförfaranden. Vid sådan finansiering är det vanligt att ombuden ingår särskilda former av riskavtal. Enligt Advokatsamfundets vägledande regler anses riskavtal som utgångspunkt strida mot god advokatsed. Vi menar att det vid vissa kommersiella tvister finns skäl att överväga att i större utsträckning tillåta riskavtal som innebär att ombud erhåller ersättning i form av en del av processutfallet. Detta skulle kunna resultera i att externa finansiärer i större utsträckning väljer att investera i skiljeförfaranden med säte i Sverige, vilket skulle bidra till att stärka Sveriges position som skiljeförfarandesäte i den internationella konkurrensen. 

   

  Publikation skrivet av associate John Neway Herrman. 

  Ladda ner pdf
  Stäng
 • Juridisk persons besittningsskydd till bostad, Fastighetsfakta nr 1 2018

  2018-03-19

  En bostadshyresgäst har som utgångspunkt rätt att bo kvar i lägenheten till dess hyresgästen själv säger upp hyresavtalet. Denna rätt, som tillkommit för att trygga hyresgästens besittning till sitt hem, kallas besittningsskydd. Vad gäller när ett aktiebolag eller annan juridisk person, som ju omöjligt kan ha något hem, hyr en lägenhet för bostadsändamål?

  Artikel skriven av associate Anton Melander.

  Ladda ner pdf
  Stäng